Onze privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Vooral omdat wij het belangrijk vinden dat u weet waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft. Makor Reizen hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie.

Wie zijn wij?

Wij zijn Makor Reizen, een Nederlandse touroperator die gevestigd is aan de Valkenierstraat 12, 2984 AZ in Ridderkerk, Nederland. Makor Reizen is verantwoordelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven verzameling en gebruik van persoonsgegevens. Wanneer u persoonsgegevens aan Makor Reizen verstrekt, vallen uw gegevens onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens in heel Europa.

Boeking

Wanneer u een reis bij ons boekt worden de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vastgelegd. Wij verzamelen en verwerken meerdere persoonsgegevens zoals:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens
 • Dieetgegevens
 • Noodzakelijke medische gegevens
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering
Gebruik van gegevens

Wij gebruiken en verwerken uw NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen. Uw gegevens hebben wij nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis en voor relevante communicatie betreffende de boeking. Daarnaast zijn uw gegevens nodig voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen. Ook worden uw dieetgegevens gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen. Indien dit een medische of religieuze reden heeft, slechts voor zover u hier toestemming voor geeft. Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Daarnaast verwerken wij de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer. Dit doen wij ter controle of u beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht is. Echter verwerken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk is.

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Bewaartermijn

Wij bewaren, tenzij anders bepaald, uw persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na de reis. Medische gegevens zullen daarom na de reis worden verwijderd. Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard. Echter kan van bovenstaande bewaartermijnen worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Delen van uw gegevens

Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners. Dit doen wij alleen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen. Ten slotte wordt bij de verwerking van gegevens gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem en voor de betaling en incasso.

Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. Echter zijn de reisdienstverleners zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

Visumaanvraag

Voor de aanvraag van uw visum hebben wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, eerste verblijflocatie, nationaliteit, geboorteplaats, paspoortnummer en geldigheidsduur nodig. Daarnaast sturen wij in sommige gevallen, met uw toestemming, een kopie paspoort inclusief foto naar de ambassade/het consulaat.

Gebruik van gegevens
De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het indienen van de visumaanvraag en worden voorgeschreven door de ambassade/het consulaat.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Indien vereist sturen wij uw kopie paspoort inclusief foto (BSN afgeschermd) met uw toestemming door naar de ambassade/het consulaat.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de visumaanvraag is afgerond.

Delen van uw gegevens
Uw gegevens worden gedeeld met de ambassade/het consulaat.

Paspoortgegevens

U bent niet verplicht een kopie van uw paspoort op te sturen. U heeft het recht om alleen de benodigde gegevens aan ons te verschaffen. Echter bij het foutief of onduidelijk doorgeven van uw paspoortgegevens zijn alle extra bijkomende kosten voor eigen rekening.

Voorbeeld: het ticket is al geprint maar u heeft aan ons een roepnaam doorgegeven in plaats van een paspoortnaam. De naam op het ticket is dan dus foutief. Dit dient tegen extra kosten aangepast te worden. Vandaar dat wij deze gegevens vragen. 

Voor een veilige kopie van uw paspoort/identiteitsbewijs kunt u de KopieID app downloaden. Met deze app kunt u identiteitsgegevens afdekken of doorstrepen. Op deze manier staat u niet meer persoonsgegevens af dan strikt nodig is. U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of in de Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aangemeld heeft voor onze nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres verzameld en verwerkt.

Gebruik van gegevens
Uw gegevens worden gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. U ontvangt regelmatig per mail informatie en inspiratie reizen van Makor Reizen. 

Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming. Nieuwe klanten kunnen kiezen of ze zich willen aanmelden door dit aan te geven op ons aanmeldingsformulier.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Wenst u de Makor nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Dan kunt u uzelf eenvoudig afmelden onderaan iedere nieuwsbrief.

Delen van uw gegevens
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern programma, genaamd MailChimp.

Klachten over uw reis

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht. 

Gebruik van gegevens
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Bewaartermijn
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Delen van uw gegevens
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillencommissie.

Bemiddeling bij de verzekeringsaanvraag

Als wij op uw verzoek een verzekering bij Allianz Global Assistance afsluiten hebben wij uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang en verzekeringsopties nodig. 

Gebruik van gegevens
De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond.

Delen van uw gegevens
Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

Beveiliging

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Daarom eisen wij van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd, en waar dit passend is versleuteld, volgens de actuele beveiligingsstandaarden
 • wij onze medewerkers trainen en een privacy cultuur stimuleren
 • het privacy beleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit
Uw rechten

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw rechten zien er als volgt uit. U heeft het recht...:

 • uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren
 • dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden
 • op beperking van de verwerking
 • op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens
 • gegeven toestemming in te trekken
 • om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden
 • om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Een verzoek kunt u richten aan ons e-mailadres of postadres, klik hier voor de gegevens. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren, houdt dus uw gegevens bij de hand.

Wijzigingen privacyverklaring

Makor Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bovendien dienen wij deze privacyverklaring ook af en toe aan te passen om meerdere redenen. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig terug te komen op deze pagina om op de hoogte te blijven van onze actuele privacyverklaring.

Vragen, opmerkingen en klachten?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met Makor Reizen en wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken. U kunt bellen naar 0180-429394 of mailen naar info@makorreizen.nl contactgegevens.

Laatste wijziging: 23 juli 2019

Aanmelden nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de belangrijkste reisinformatie en de mooiste reizen!

Volg ons: 
GGTOStichting Calamiteiteitenfonds
homeenvelopemagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram